تغییرات سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟(نسخه : 5.8 )
(30.66%) 261
مثبت +
(54.17%) 461
منفی -
(15.15%) 129
فرقی نکرده است

تعداد شرکت کنندگان : 851