تغییرات سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟(نسخه : 5.8 )
(29.04%) 289
مثبت +
(56.08%) 558
منفی -
(14.87%) 148
فرقی نکرده است

تعداد شرکت کنندگان : 995