تغییرات سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟(نسخه : 5.8 )
(28.89%) 282
مثبت +
(56.25%) 549
منفی -
(14.85%) 145
فرقی نکرده است

تعداد شرکت کنندگان : 976