تغییرات سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟(نسخه : 5.8 )
(33.33%) 240
مثبت +
(51.80%) 373
منفی -
(14.86%) 107
فرقی نکرده است

تعداد شرکت کنندگان : 720