امتحانات سال 95چگونه است؟
(22.68%) 54
بسیار دشوار
(18.06%) 43
دشوار
(28.99%) 69
متوسط
(30.25%) 72
آسان

تعداد شرکت کنندگان : 238